• อยู่ครบสัญญา รับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาท(1)

  • ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุ(2)

  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องแถลงสุขภาพ

  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี

  • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 8 บาท(3)

  • ลดภาระเรื่องภาษี เพราะลดหย่อนได้สูงสุดปีละ 100,000 บาท(4)

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
อีเมล *
วันเดือนปี เกิด *
จังหวัด *
หรือ โทร 02-201-4510
ประกันที่น่าสนใจ

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

หมายเหตุ
หมายเหตุ
(1) สำหรับความคุ้มครองแผน 6
(2) กรณีเสียชีวิต 
ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2 
1. จากการเจ็บป่วย จ่ายเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยประกันดังกล่าว
2. จากอุบัติเหตุ(5) จ่ายเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยประกันดังกล่าว + 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หรือหากประสบอุบัติเหตุพิเศษ(6) จ่ายเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยประกันดังกล่าว + 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
ปีกรมธรรม์ที่ 3-4 
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป 
เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ จ่าย 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(3) คำนวนจากเบี้ยประกันภัย รายปี ของเพศหญิง อายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
(4) เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
(5) อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงทำให้ผู้เอาประกันเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
(6) อุบัติเหตุพิเศษ หมายถึง อุบัติเหตุอันเกิดแก่ รถโดยสารประจำทาง รถไฟ ไฟไหม้อาคารสาธารณะ หรือ ลิฟท์ ไฟไหม้โรงมหรสพ
- แบบประกันชีวิต “ไทยประกันชีวิต มรดกเพิ่มพูน” (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน อีซีซีเนียร์ พลัส (เพื่อผู้สูงอายุ) (Easy Senior Plus)
- ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
- ผู้ที่กรอกข้อมูลจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ติดต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด