ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบทุนการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล

27/10/2020

ภาพข่าว : นางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ Managing Executive Officer ไทยประกันชีวิต ในฐานะกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงิน 500,000 บาท แก่รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นทุนการศึกษา แก่นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 (แนวหน้า/น.6)