ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตมุ่งสร้างศักยภาพตัวแทนฯ สู่นักขายดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ ของผู้บริโภค

21/06/2020

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รอง กจญ. และ Chief Marketing Officer ไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งเพิ่มศักยภาพตัวแทนสู่การเป็นนักขายดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การขาย การดูแลลูกค้า การบริหารทีมงาน เพื่อยกระดับเป็น Life Solutions โดยพัฒนา TL Pro Plus เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกด้านการขายแบบครบเครื่อง ตั้งแต่การนำเสนอแบบประกันต่างๆ ของบริษัท, TL After Plus เครื่องมือสนับสนุนการดูแลและการบริการผู้เอาประกันอย่างมืออาชีพ โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลและแจ้งเตือนข้อมูลของผู้เอาประกัน, TL Recruit Plus เพื่อสนับสนุนการสร้าง-ทีมงาน, TL Team Plus เครื่องมือบริหารและดูแลทีมงานให้มีประสิทธิภาพทั้งงานขายและการขยายทีม     ได้ตรงตามเป้าหมาย และ Digital Office (DO) เสมือนเป็นสำนักงานของนักขายดิจิทัลบนเว็บไซต์ ฝ่ายขายสามารถนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการ หรือแนะนำอาชีพ รวมถึงนำเสนอ Profile ของตนเองได้ 
(ดอกเบี้ยธุรกิจ 15-21 มิ.ย./น.7)