ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนกำลังพลประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

07/09/2020

ภาพข่าว : นางยุพาภรณ์ สุวรรณวัฒน์ ผช.กจญ. และนางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผช.กจญ. ไทยประกันชีวิต เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่บริษัทฯ ร่วมสนับสนุน “โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนครอบครัวกำลังพลฯ จำนวน 55 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,183,100 บาท 
(ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.6)