ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต เชื่อมระบบ FundConnext ขายประกันยูนิตลิงค์ เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า

19/09/2020

นางวรางค์ ไชยวรรณ กก. และ รอง กจญ.อาวุโส ไทยประกันชีวิต เผย บริษัทฯ ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์-แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) นำระบบงาน FundConnext ซึ่งเป็นระบบงานกลางในการรับ-ส่งข้อมูลการซื้อขายและการชำระราคาระหว่างบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Distributor) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการการลงทุน (บลจ.) สร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการซื้อขายหน่วยลงทุน ทำให้สามารถขายกองทุนจากหลากหลาย บลจ. ด้วยมาตรฐานเดียวกัน 
นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อระบบข้อมูลกองทุนรวมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ Distributor มีข้อมูลกองทุน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet) และข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน เพื่อใช้ในการให้คำแนะนำกับลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใต้แบบประกันยูนิตลิงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันของบริษัทฯ ว่าการลงทุนภายใต้แบบประกันยูนิตลิงค์จะเป็นไปตามมาตรฐาน โดยบริษัทฯ นำระบบดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2563 เป็นต้นไป
สำหรับแบบประกันยูนิตลิงค์ ที่ไทยประกันชีวิตเสนอขาย ได้แก่ ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิต ลิงค์) และทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1 (ยูนิตลิงค์) ซึ่งเป็นแบบประกันที่ให้อิสระในการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวะชีวิต โดยสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยประกัน เพิ่มหรือลดวงเงินคุ้มครองได้ รวมถึงเพิ่มหรือลดเงินออมได้ตลอดเวลา และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากหลากหลายกองทุนที่บริษัทคัดสรรมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนฯ ที่เชี่ยวชาญการวางแผน การออมและการลงทุน ซึ่งมีใบอนุญาต IC License สำหรับขายสินค้ายูนิตลิงค์พร้อมให้บริการ 
 (สยามธุรกิจ 19-25 ก.ย./น.14)