ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

Iconic Brand เป้าหมายของ "ไทยประกันชีวิต" สู่การดูแลและสร้างบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม

26/01/2021

สกู๊ป สัมภาษณ์ นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไทยประกันชีวิต กับเป้าหมายการเป็น Iconic Brand บริษัทคนไทยระดับสากล และเป็นต้นแบบการประกันชีวิตในประเทศไทยที่มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ให้กับลูกค้าและคนไทย ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี (Healthy) สร้างความมั่งคั่งผ่านการออมและการลงทุนให้กับลูกค้า (Wealthy) และการส่งมอบชีวิตที่ดีมีคุณค่า (Better Lives) ด้วยการวิวัฒนาการ (Evolution) และเปลี่ยนผ่าน (Transform) วัฒนธรรมองค์กร ทั้งกระบวนความคิดและการทำงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการสร้างคุณค่าร่วม   กับสังคม เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสังคมอย่างครบรอบด้าน ผ่านการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ คือ
การยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า พัฒนาช่องทางการขาย     ให้มีศักยภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น ปรับปรุงระบบจัดการธุรกิจและนำเทคโนโลยีใหม่          มาพัฒนาการดำเนินงาน ทั้งระบบการขายในทุกช่องทางการขายและการให้บริการ สร้างวัฒนธรรมองค์กร         ที่เข้มแข็ง โดยวัฒนธรรมองค์กรไทยประกันชีวิตจึงอยู่บนพื้นฐานความ ใส่ใจ (Care) ไว้วางใจ (Trust) และแบ่งปัน (Share) นอกจากนี้ ไทยประกันชีวิตยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยการ Upskill / Reskill / Cross Skill อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ให้ความสำคัญกับคู่ค้า (Partner) พร้อมตอบสนองความต้องการของคู่ค้าบนพื้นฐานของคุณค่าที่ยั่งยืน ผลตอบแทนที่เหมาะสม และทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของความไว้วางใจ และใส่ใจซึ่งกันและกัน มุ่งสร้างแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจบนพื้นฐานการตระหนักถึงคุณค่าชีวิต คุณค่าความรัก และคุณค่าของมนุษย์ การสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม หรือ CSV เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนา “คน” และ “สังคม” ด้วยการสร้างคุณค่าให้เกิดระหว่างกันทั้งบริษัทฯ และสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดความ “ยั่งยืน” อาทิ โครงการไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน ที่ส่งเสริมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดธุรกิจได้ด้วยตัวเอง สามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน